Організація і економіка виробництва

тренінг організація виробництва

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Основи управління підприємством

 • Виробничі процеси та їх різновиди (основні, допоміжні, обслуговуючі)
 • Елементи виробничого процесу (виробничі ресурси, використання ресурсів, результат-продукція і виробничі послуги)
 • Операційні підсистеми (JIT, MRP, ERP, TQM, WFMS (Work Flow Management System), LEAN)
 • Організаційні типи виробництва (одиничне виробництво, серійне виробництво, масове виробництво, безперервне виробництво, проекти)

2. Основи менеджменту в компанії

 • Управління підприємством, основні функції управління
 • Решітка менеджера
 • Управлінський цикл
 • Рівні управління виробничим процесом
 • Ролі виробничого менеджменту (керівник виробництва, начальник зміни, інженер-технолог, начальник цеху, бригадир, головний інженер, механік)

3. Основні навички керівника на виробництві

 • Лідерство і менеджмент на виробництві
 • Ефективний стиль менеджменту на виробництві
 • Особливості управління виробничим персоналом

4. Структура і принципи організації виробничого процесу

 • Потік робіт, потік матеріалів, потік інформації в виробничих процесах
 • ПЧас циклу, час такту, транспортне плече, час виконання технологічного циклу
 • ПРозрахунок основних параметрів виробничого циклу (при послідовному, паралельному та паралельно-послідовного протікання операцій)
 • ПМетоди організації виробництва
 • ПРозрахунок робочих станцій

5. Планування випуску продукції

 • Клієнтоорієнтованість виробництва (клієнт в якості члена виробничого процесу; взаємозв’язок понять попиту, якості та витрат)
 • Виштовхуючі та витягуючі виробничі системи
 • Взаємозв’язок плану продажів і плану виробництва (виробництво на замовлення, виробництво на склад, управління асортиментом, управління стосунками з клієнтами, управління організацією етапів технологічного процесу, формування незавершеного виробництва)
 • Управління ланцюжком створення вартості (карта потоку створення цінності, графічні символи карти, вибір групи продуктів, побудова карти поточного стану, ланцюжок процесів, оцінка вартості та оцінка цінності з боку клієнтів)

6. Теорія обмежень Голдратта

 • Принципи і прийоми теорії обмежень. Основні поняття
 • Соціальні системи і системне мислення
 • Рішення ТОС для управління виробництвом
 • Суть і структура рішень ТОС для виробництва на замовлення
 • Суть рішень ТОС для ефективного виробництва на склад (виробництво для забезпечення наявності)

7. Стандарти виробництва. Ключові показники ефективності (KPI)

 • Продуктивність (поняття, формули, взаємозв’язок з іншими показниками)
 • Трудоємкість (поняття людино-годин, зв’язок з показником продуктивності)
 • Ефективність (результативність і ефективність, прибутковість продажів, витрат, активів)
 • Мінливість (стабільність процесів, показників, норми варіації, проблеми мінливості, створення поточності)
 • Час основних технологічних циклів і норми часу (взаємозв’язок з іншими показниками, подовження циклів і збільшення матеріальних потоків, ускладнення управління, принцип управління малою партією)
 • Показники ефективності потоку створення цінності (накладання витрат на процеси і продукти, величина собівартості продукції)
 • Показники ефективності використання обладнання (час простоїв, вартість переналадок, вартість простою, час міжремонтних періодів, ймовірність виходи з ладу / надійність обладнання)

8. Системний підхід і використання статистичних функцій

 • Ресурси і управління виробничого замовлення
 • АВС-аналіз, XYZ-аналіз
 • Виробнича програма в різних умовах і його корекції
 • Сезонності – вплив на рівень запасів і щоденна організація роботи
 • Методи динамічних рядів (середня змінна для складання прогнозу продажів)
 • Лінійна залежність, кореляційні функції (лінійна залежність для поділу витрат на постійну і змінну частину)
 • Середньоквадратичне відхилення (коефіцієнт варіації, для встановлення норм часу і величини страхового запасу)

9. Організація підтримуючих виробничих процесів

 • Планування і розрахунок запасів. Середній, мінімальний запас
 • Управління та контроль запасів. вартість запасів
 • Транспортування запасів
 • Забезпечення ланцюжка поставок
 • Контроль якості

10. Логіка класифікації витрат

 • Класифікація витрат для управлінських рішень (постійні, змінні)
 • Класифікація витрат для визначення собівартості, фінансових результатів (основні, накладні, прямі, непрямі)
 • Поняття повної собівартості і собівартості методом прямих змінних витрат, маржинальний прибуток

11. Логіка маніпулювання постійними і змінними витратами

 • Аналіз «витрати – обсяг – прибуток»
 • Запас міцності, операційний важіль
 • Допущення, прийняті при аналізі «витрати – обсяг – прибуток»
 • Аналіз залежності між витратами, обсягом і прибутком в умовах багатопродуктивності
 • Значення інформації про витрати при прийнятті рішень про ціноутворення

12. Планування та бюджетування на підприємстві

 • Види бюджетів: операційні бюджети, фінансові бюджети, генеральний бюджет підприємства. Спеціальні та допоміжні бюджети. Форма надання бюджету
 • Організація бюджетування
 • Бюджетна політика, положення про бюджетування на підприємстві, горизонт і крок бюджетування, принципи єдиної класифікації статей, бюджетування «знизу вгору» і «зверху вниз»

Залишити відповідь

X