Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)

Тренінг застосування МСФЗ

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Звітність в системі фінансового обліку по МСФЗ. Інформаційне забезпечення фінансового обліку. Види звітності

 • Фінансовий (бухгалтерський), управлінський, податковий види обліку: форми звітності
 • Взаємозв’язок форм звітності та їх користувачів
 • Регулювання обліку і звітності в різних країнах
 • Тенденція поділу фінансової, податкової та управлінської звітності в міжнародному обліку

2. Принципи МСФЗ. Порівняння з українськими стандартів бухгалтерського обліку

 • Основні допущення на базі яких будується фінансова звітність
 • Звітність в форматі IFRS (МСФЗ)
 • Перший стандарт МСФЗ (IAS 1) – «Подання фінансової звітності»: основні положення
 • Складові фінансової звітності: зобов’язання, капітал, доходи і витрати, інші зміни капіталу і грошові потоки

3. Облікова політика підприємства: правила і процедури, що застосовуються при складанні фінансової звітності

 • Восьмий стандарт МСФЗ (IAS) 8 – Облікова політика, зміни облікових оцінок і помилки
 • Зміни облікових оцінок, здійснені у зв’язку з отриманням нової інформації або звершенням нових подій
 • Помилки, допущені в попередніх звітних періодах. Пропуск або викривлення фінансової звітності за попередні звітні періоди
 • Види помилок і їх вплив на фінансову звітність

4. Трансформація баланса (BS) відповідно до основними принципами МСФЗ (IFRS). Формат баланса і його статті

 • Приклад формату балансу і відображення додаткової інформації
 • Оціночні та умовні зобов’язання. Події, що відбулися після дати балансу
 • Способи розкриття інформації: приклад пояснювальної записки, допоміжні таблиці
 • Трансформація необоротних активів: нерухомість, будівлі та обладнання (амортизація, знецінення). Нематеріальні активи
 • Придбання нерухомості, будівель і споруд: вартість. Активи, створені на підприємстві
 • Амортизація: фактори, що враховуються в процесі і методи нарахування
 • Інвестиції в боргові та пайові цінні папери
 • Трансформація оцінки оборотних активів: запаси, дебіторська заборгованість і грошові кошти
 • Трансформація оцінки зобов’язань: короткострокові, оціночні і умовні, довгострокові
 • Склад і структура власного капіталу і його оцінка
 • Дивідендна політика: розрахунок прибутку на акцію
 • Формат і зміст звіту про зміни у власному капіталі
 • Практика трансформації

5. Трансформація звіту про прибутки і збитки (P&L) відповідно до основними принципами МСФЗ (IFRS). Формат звіту та його статті

 • Принципи визнання доходу: в момент продажу, метод визнання доходу до поставки, метод визнання доходу після поставки, метод передоплати
 • Основні підходи до обліку податку на прибуток. Дванадцятий стандарт МСФЗ (IAS 12)
 • Вплив зміни валютних курсів (IAS 21)
 • Облікова політика (IAS 8)
 • Знецінення активів (IAS 36)
 • Два способи складання звіту про фінансові результати. Елементи звіту
 • Практика трансформації

6. Методи складання звіту про рух грошових коштів (SCF) відповідно до основними принципами МСФЗ (IFRS). Формат звіту та його статті

 • Класифікація грошових потоків в розрізі трьох видів діяльності: операційна, інвестиційна, діяльність по фінансуванню
 • Джерела інформації для звіту про рух грошових коштів. прямий метод
 • Чотири кроки до складання звіту про рух грошових коштів згідно сьомого стандарту МСФЗ (IAS 7)
 • Практика трансформації

7. Методи складання консолідованої звітності підприємств холдінгової групи: баланс (BS), звіт про прибутки і збитки (P & L), звіт про рух грошових коштів (SCF). Формат консолідованої звітності та її особливості

 • Практика складання консолідованого звіту про прибутки і збитки
 • Практика складання консолідованого балансу
 • Практика складання консолідованого звіту про рух грошових коштів
 • Додаток до консолідованої звітності, основні примітки. Розкриття МСФЗ 14 (IAS 14)
 • Пов’язані сторони (IAS 24)
 • Облікова політика і її зміни в сфері консолідації
 • Практика трансформації

8. Основні підходи та етапи процедури трансформації звітності

 • Етапи трансформації звітності, складеної за Українською системою бухгалтерського обліку, в звітність по МСФЗ
 • Перерахунок звітності з функціональної валюти у валюту подання, МСФЗ 21
 • Перше застосування МСФЗ (IAS 1)
 • Практика трансформації

Залишити відповідь

X